Privacy policy

Privacy policy

De Maatschap Van Diepen Van der Kroef Advocaten is een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens bestaan uit alle informatie over een levende geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene). Voor Van Diepen Van der Kroef is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Dit brengt met zich mee dat wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens van betrokkenen op een veilige manier en conform de eisen van de AVG door ons kantoor verwerkt worden. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht in verband met persoonsgegevens die door Van Diepen Van der Kroef Advocaten bij u als betrokkene verzameld worden (uw persoonsgegevens).

 

Toepasselijkheid en reikwijdte van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten, producten en activiteiten van de Maatschap Van Diepen Van der Kroef Advocaten en Stichting Beheer Derdengelden Van Diepen Van der Kroef Advocaten, hierna gezamenlijk te noemen: ´Van Diepen Van der Kroef`, ‘ons kantoor’, ‘ons’ of ‘wij’. Wanneer u van ons kantoor diensten en/of producten afneemt, dan wel anderszins een overeenkomst met ons kantoor aangaat, contact opneemt met ons kantoor of een vestiging van ons kantoor bezoekt, worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

 

Persoonsgegevens

Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
  • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
  • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van events of bijeenkomsten, zoals vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet;
  • Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
  • Gegevens van het apparaat dat u gebruikt om de website te bezoeken, zoals een IP-adres;
  • Gegevens over uw bezoek aan onze website;
  • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

 

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt ofwel omdat wij deze hebben verkregen uit andere bronnen zoals wederpartijen, andere advocaten, het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster of andere openbare bronnen.

 

Verwerkingsdoeleinden

Wanneer wij uw persoonsgegevens bij u verzamelen, zijn deze gegevens bestemd voor een of meerdere van de volgende doeleinden. Dit kan zijn voor het leveren van onze juridische diensten, om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen, voor het in behandeling nemen van sollicitaties, voor het aangaan van arbeids-, stage- of samenwerkingsovereenkomsten, voor het sluiten van overeenkomsten met leveranciers, voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor onze seminars, voor het in behandeling nemen van vragen die op onze website achtergelaten zijn, dan wel voor het verbeteren van de werking van onze website.

 

De rechtsgronden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen u en ons aangegane overeenkomst of om op uw verzoek voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen, dit noodzakelijk is om te voldoen aan  een wettelijke verplichting die op ons rust, u toestemming gegeven heeft in verband met een of meerdere specifieke doeleinden of indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons kantoor, behalve wanneer uw belangen of uw grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan onze belangen.

 

Categorieën ontvangers van de persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan medewerkers van onze organisatie die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming of overname van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van ons kantoor, zoals een IT-leverancier of leveranciers aan wie ondersteunende diensten worden uitbesteed, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een overheidsdienst, een toezichthouder, of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met een derde partij die namens en in opdracht van ons kantoor uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.  Die derde partij is eveneens gehouden tot naleving van de AVG. Door ons kantoor ingeschakelde derde partijen, die als verwerkings-verantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of een deskundigenrapport.

 

Een derde land of een internationale organisatie

Indien het noodzakelijk is uw persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie (buiten de EU) zullen wij alleen hiertoe overgaan als er een adequaatheidsbesluit van de Commissie bestaat of als er passende of geschikte waarborgen zijn en bekend gemaakt worden kan hoe er een kopie van kan worden verkregen of waar ze kunnen worden geraadpleegd.

 

Periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of de criteria ter bepaling van die termijn

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard zolang dit voor de eerdergenoemde verwerkingsdoeleinden waarvoor deze gegevens verzameld zijn noodzakelijk is, dan wel door een wettelijke bewaartermijn verplicht is, of tot vier weken nadat een door u gegeven toestemming ingetrokken wordt.

 

Rechten van de betrokkene

Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u recht ons te verzoeken om inzage van de gegevens, om rectificatie van de gegevens, om verwijdering van de gegevens, of om beperking van de u betreffende verwerking.

Verder heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming gebaseerd is, heeft u het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering of beperking, dan wel een bezwaar of een verzoek om uw persoonsgegevens over te dragen, of een of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. Wij streven ernaar dat u binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons ontvangt.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Ons kantoor neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij ons kantoor aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt onder andere te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Verder heeft u ook het recht om in verband met de verwerking door ons van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. U kunt een klacht indienen door een brief te sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, of via het klachtenformulier op de website van de AP. 

 

Mogelijke gevolgen wanneer uw persoonsgegevens niet verstrekt worden

Als de verstrekking van uw persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te sluiten zal een mogelijk gevolg zijn dat aan de overeenkomst geen uitvoering kan worden gegeven wanneer deze gegevens niet worden verstrekt.

 

Eventuele verdere verwerking van uw persoonsgegevens

Wanneer ons kantoor als verwerkingsverantwoordelijke voornemens mocht zijn uw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor uw persoonsgegevens verzameld zijn, verstrekt ons kantoor aan u vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie. 

 

Cookieverklaring

Op onze website maken wij gebruik van cookies, waarover wij u graag informeren.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het gebruik van onze website op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Naast de cookies die Van Diepen Van der Kroef plaatst kunnen ook derden cookies via onze website plaatsen.

 

Welke cookies gebruikt Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Hieronder informeren wij u over de verschillende soorten cookies die wij gebruiken en waarom.

 

Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die technisch noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Voor het gebruik van deze cookies hoeven wij u niet om toestemming te vragen.

Naam Geplaatst door Max. bewaartermijn Werking en doel van cookie
_atuvc vandiepen.com 1 jaar Deze cookie geeft informatie vanuit de social bookmark van AddThis door aan Google Analytics.
_atuvs vandiepen.com 30 minuten Daarnaast kunnen via AddThis nog veel meer share-buttons getoond worden, van Facebook, LinkedIn en Twitter. Het gebruik van deze functionaliteiten loopt via AddThis.
optimizelyEndUserld vandiepen.com 10 jaar Deze cookie geeft elke bezoeker een unieke Optimizely UserID om aan de bezoeker vertoonde content te kunnen onthouden. Hiermee kunnen wij onze content optimaliseren. Het Optimizely UserID is een combinatie van een tijdstempel en een willekeurig nummer.
_hjIncludedInSample vandiepen.com 1 jaar Deze cookie stelt ons instaat om inzicht te krijgen in waar gekeken en geklikt wordt op onze website. Met behulp van deze Hotjar cookies kunnen we analyseren wat er op onze website gebeurt, zodat we onze website kunnen verbeteren.
Cookieconsent_dismissed vandiepen.com 1 jaar Deze cookie onthoudt of u de informatiebalk hebt gezien en weg hebt geklikt.
loc addthis.com 1 jaar Geolocatie, die wordt gebruikt om providers te helpen bepalen hoe gebruikers die informatie met elkaar delen geografisch gesitueerd zijn.
uvc addthis.com 1 jaar Werkt de teller bij voor de social sharing-functies van de website.
xtc addthis.com 1 jaar Registreert het delen van inhoud door de gebruiker via social media.
Analytische cookies

Wij zijn constant bezig met het aanpassen en verbeteren van onze site. Hiervoor gebruiken we analytische cookies. Voor het gebruik van deze cookies hoeven wij u niet om toestemming te vragen.

Naam Geplaatst door Max. bewaartermijn Werking en doel van cookie
_ga   vandiepen.com 2 jaar Deze cookie stelt ons in staat de bezoekers van onze website te herkennen, het aantal bezoekers te tellen en de manier waarop ze navigeren te identificeren. Hierdoor kunnen we de gebruikersnavigatie verbeteren en ervoor zorgen dat bezoekers sneller en gemakkelijker kunnen vinden wat ze nodig hebben. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden en het ip-adres is geanonimiseerd.
_gat vandiepen.com sessie Deze cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken naar de servers van Google Analytics te monitoren. Dit wordt door Google Analytics gebruikt om statistieken te berekenen, zoals het aantal unieke bezoekers, sessies en campagne-data. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden en het ip-adres is geanonimiseerd.
_gid vandiepen.com 1 dag Deze cookie maakt voor iedere pagina die op onze website wordt bezocht een eigen nummer aan. Dit wordt door Google Analytics gebruikt om statistieken te berekenen, zoals het aantal unieke bezoekers, sessies en campagne-data. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden en het ip-adres is geanonimiseerd.
_hjid vandiepen.com 1 jaar Deze cookie wordt ingesteld wanneer een bezoeker voor het eerst op een pagina met een Hotjar-script terechtkomt. Het wordt gebruikt om de Hotjar-gebruikers-ID te behouden, uniek voor die site in de browser. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij volgende bezoeken aan onze website wordt toegeschreven aan hetzelfde gebruikers-ID.
_hjCachedUserAttributes vandiepen.com sessie Deze cookie slaat gebruikersattributen op die worden verzonden via de Hotjar Identify API, wanneer de gebruiker niet in het voorbeeld aanwezig is. Deze attributen worden alleen opgeslagen als de gebruiker een Hotjar Feedback-tool gebruikt.
Social media cookies

Het is mogelijk om onze artikelen of nieuwsberichten te promoten of te delen door middel van social media buttons. Wij gebruiken hier AddThis (Twitter, LinkedIn, Facebook) voor. Deze aanbieder kan data tracken en analyseren rondom de content die gedeeld wordt via deze buttons en inzicht geven aan adverteerders. Ons kantoor houdt hier geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik hiervan is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 

Hoe kunt u onze cookies verwijderen?

U kunt onze cookies verwijderen via de instellingen van uw browser of mobiele apparaat.

 

Identiteit en contactgegevens

Postadres: Overige:
Van Diepen Van der Kroef Advocaten Telefoon 0299-435222
Ter attentie van: Afdeling gegevensbescherming E-mail [email protected]
Koemarkt 5 Website: https://vandiepen.com
1441 DA  Purmerend KvK nummer 34330703

Ten slotte

Van Diepen Van der Kroef Advocaten heeft het recht de inhoud van deze privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacy- en cookieverklaring worden op onze website gepubliceerd. Raadpleegt u onze website daarom met regelmaat.

Datum waarop deze privacy- en cookieverklaring voor het laatst aangepast is: 12 maart 2020.